GENERELLE SALGSVILKÅR (B2C)

 1. Generelt

Følgende generelle salgsvilkår (heretter benevnt «Generelle Vilkår») gjelder eksklusivt for hver bestilling av varer, materiale, verktøy og utstyr (heretter benevnt «Produkter») som gjøres av en fysisk person over 18 år, som ikke operer på vegne av et firma, og som har et implantat fra COCHLEAR eller et tilsvarende implantat innsatt ved operasjon, og som ønsker å kjøpe Produkter til personlig bruk og ikke til næringsformål (heretter benevnt «Kunde») gjennom nettsiden www.cochlear.com eller tilsvarende nettadresser som måtte være i bruk til enhver tid (heretter benevnt «Nettside») fra selskapet Cochlear Norway AS, organisasjonsnummer 999 642 993, adresse: Majorstuveien 36, 0301 Oslo; et selskap som er agent for Cochlear Europe Ltd., organisasjonsnummer UK 03874867 (heretter omtalt som «COCHLEAR»).

Disse Generelle Vilkår utgjør grunnlaget for kontrakten mellom COCHLEAR og Kunden. De Generelle Vilkår godtas av Kunden ved bestilling og kan ikke siden ensidig endres av Kunden.

 1. Bestilling

For å være gyldig må en bestilling registreres elektronisk på Nettsiden. Bestillingen må ha opplysninger om hvilke Produkter som er bestilt og Kundens fullstendige leveringsadresse. Bestillingen er fullført når Kunden bekrefter denne på Nettsiden. For å bekrefte bestillingen sender COCHLEAR umiddelbart en elektronisk ordrebekreftelse til Kunden.

COCHLEAR forbeholder seg retten til å avslå en bestilling dersom den er åpenbart urimelig eller dersom det er en pågående betalingskonflikt med Kunden vedrørende en tidligere ordre.

Datoen bestillingen registreres med på Nettsiden, er den datoen som vil stå på ordrebekreftelsen og i den registrerte bestillingsinformasjonen på Nettsiden.

COCHLEAR påtar seg intet ansvar for at Produkter blir utsolgt eller for eventuelle feil i bilder eller skrift på Nettsiden, dvs. feil i Produktbeskrivelser eller tekniske spesifikasjoner, uriktige priser eller uriktig informasjon om Produktets tilgjengelighet. COCHLEAR har til enhver tid rett til å korrigere slike feil, i tillegg til å endre eller oppdatere informasjonen på Nettsiden.

Bilder av Produkter på Nettsiden er kun ment til illustrasjon. Slike illustrasjoner gir ingen garanti (og gir ikke grunnlag for forventninger om)  antall Produkter Kunden vil motta, eller Produktets eksakte utseende, detaljer eller opprinnelse. COCHLEAR tar intet ansvar for informasjon fra tredjepart på Nettsiden.

Dersom Kunden ikke aksepterer betingelsene på Nettsiden og disse Salgsvilkår, har COCHLEAR anledning til å nekte Kunden tilgang til Nettsiden og / eller ikke godta bestillingen.

Kunden har selv ansvar for all aktivitet i forbindelse med bestillingen. En verge kan bruke Nettsiden på vegne av et barn forutsatt at barnet er under atten (18) år og dersom det for øvrig skjer i samsvar med lov om vergemål (2010-03-26-9). COCHLEAR tar intet ansvar for utenforståendes misbruk av Nettsiden på vegne av en Kunde eller for evt. følger og skader som følge av dette, med mindre Kunden kan bevise at tredjepart har fått kjennskap til Kundens informasjon grunnet COCHLEARs uaktsomhet.

 

 1. Produkttilgjengelighet

COCHLEAR forbeholder seg retten til å avvise en bestilling og leveranse av Produkter som ikke lenger er tilgjengelige.

Dersom det, etter at en ordre er bekreftet, viser seg at Produktet ikke lenger er tilgjengelig, skal COCHLEAR informere Kunden om dette via e-post og tilby refusjon eller levering av et liknende Produkt til tilsvarende kvalitet og pris. Dersom Kunden velger refusjon, skal bestillingen automatisk kanselleres, og beløpet deretter refunderes i sin helhet til Kunden uten unødig opphold, og ikke senere enn fjorten (14) dager etter kanselleringen.

 1. Pris

Gjeldende pris er den pris som er oppgitt ved ordredato. Prisen for hvert Produkt er spesifisert på Nettsiden. Prisene er spesifisert i NOK (norske kroner), og er inkludert skatter og avgifter, med unntak av bestillingsgebyr og leveringskostnader, som må betales av Kunden.

Prisen er spesifisert med skatter, merverdiavgift, gebyr og leveringskostnader ved betaling og i ordrebekreftelsen COCHLEAR sender ut.

 

 1. Betalingsbetingelser

I samarbeid med NETS/DIBS tilbyr COCHLEAR betaling med faktura, kort eller direkte betaling. Les mer om de ulike betalingsmetodene på Nettsiden. COCHLEAR forbeholder seg retten til at ikke alle betalingsmetoder må være tilgjengelige til enhver tid, eventuelt retten til å endre betalingsmetode dersom metoden Kunden har valgt ikke virker på tidspunktet for handelen. Eventuelle betalingsrestriksjoner står oppført på Nettsiden.

COCHLEAR forbeholder seg retten til å nekte å motta en bestilling eller blokkere Kundens bruker­konto dersom Kunden unnlater å betale.

 1. Leveringsbetingelser

Leveringsgebyr blir tillagt bestilling med mindre annet er spesifisert på Nettsiden. Leverings­gebyr står oppført på Nettsiden. Merk at leveringsrestriksjoner kan forekomme, hvilket i tilfelle vil fremkomme på Nettsiden før Kundens kjøp.

Varer som er på lager leveres normalt etter mellom en (1) og sju (7) arbeidsdager. Leverings­tiden kan variere avhengig av Kundens valgte leveringsmetode. Den antatte leveringstid vil fremkomme av ordrebekreftelsen. Avvik fra spesifisert leveringsdato kan forekomme. Leveringstiden blir lengre dersom Kunden har bestilt en vare som er midlertidig utsolgt eller som ikke lagerføres.

Skulle det oppstå problemer som forsinker leveransen vil Kunden bli varslet om dette. Med mindre annet er spesifikt avtalt, og leveringen tar mer enn 30 dager ut over bebudet leveringstid og forsinkelsen ikke skyldes Kundens forhold, har Kunden rett til å kansellere kjøpet.

Avhengig av valgt betalingsform og leveringsløsning, skal Kunden hente eller motta pakken i samsvar med gjeldende instrukser fra COCHLEAR eller vareleverandøren. Ved levering må Kunden fremvise gyldig legitimasjon og ordrenummer. Avhengig av valgt leveringsmetode vil Kunden motta en melding som viser hvor og når pakken kan hentes eller mottas. Kunden vil bli avkrevd et gebyr tilsvarende leveringskostnadene dersom pakken ikke hentes eller tas imot.

 1. Angrefrist

Ved kjøp av Produkter fra Nettsiden er det 14 dagers angrefrist iht. gjeldende forbruker­lovgivning. Det betyr at Kunden har rett til å trekke seg fra kjøpet ved varsling innen 14 dager fra tidspunktet Kunden, eller en av Kunden spesifisert person på hans / hennes vegne, har mottatt det bestilte Produkt (angrefristperioden), se nærmere om dette nedenfor.

Dersom Kunden angrer kjøpet og ønsker full refusjon av Produktet, må Produktet ikke være håndtert ut over det som er nødvendig for å fastslå Produktets kvalitet eller funksjon. Dersom Kunden har håndtert produktet ut over dette, har COCHLEAR rett til å trekke fra en sum fra refusjonsbeløpet tilsvarende Produktets verditap på grunn av slik håndtering.

Angrefristen gjelder ikke for Produkter der forseglingen er brutt og som dermed ikke kan returneres av helse- eller hygienemessige årsaker. Dersom et Produkt har vært forseglet iht. noen av unntakene nevnt ovenfor må Kunden ikke bryte forseglingen dersom han / hun ønsker å benytte sin angrefrist. Retten til å angre opphører altså dersom Kunden bryter forseglingen.

Dersom Kunden ønsker å trekke seg fra et kjøp gjort på Nettsiden, må Kunden sende en klar og utvetydig melding til COCHLEAR innen angrefristens utløp. For rask og smidig behandling anbefaler vi at Kunden kontakter COCHLEAR på en av de måter beskrevet på Nettsiden, se informasjon her: [www.cochlear.no]. Kunden må oppgi sitt navn, adresse og annen relevant informasjon, f.eks. ordrenummer, epostadresse og hvilken vare meldingen gjelder. Kunden kan også bruke Forbrukerrådets standardskjema for angrerett [www.forbrukerradet.no], som også finnes på www.regjeringen.no; «Skjema om angrerett».

For at Kunden skal benytte sin angrerett innen angrefristen holder det at Kunden innen utløpet av perioden varsler at han / hun har intensjon om å benytte seg av sin angrerett.

Ved bruk av angreretten betaler Kunden for returfrakt, og har ansvaret for tilstanden Produktet er i etter at han / hun har mottatt varen, inklusive under returen. COCHLEAR anbefaler at Produktet returneres godt emballert, i god stand og i originaleemballasjen. Produktet må returneres innen 14 dager fra varsling om bruk av angreretten ble sendt til COCHLEAR. COCHLEAR anbefaler at retursendinger gjøres iht. prosedyren som fremkommer på Nettsiden, eller er gitt av COCHLEAR kundeservice.

Når Kunden benytter sin angrerett skal COCHLEAR refundere summen Kunden har betalt for Produktet. COCHLEAR har krav på å trekke en sum fra refusjonsbeløpet tilsvarende det Produktet har falt i verdi i forhold til Produktets opprinnelige verdi. Dette gjelder kun dersom, og i den grad, slikt verditap skyldes Kundens håndtering av Produktet ut over det som var nødvendig for å fastslå kvalitet eller funksjonalitet.

COCHLEAR skal refundere beløpet til Kunden så raskt som mulig og ikke senere enn 14 dager etter at varsel er mottatt fra Kunden om bruk av angrerett. COCHLEAR har imidlertid rett til å holde igjen refusjonen inntil COCHLEAR har mottatt Produktet, eller Kunden har fremlagt bevis for at Produktet er returnert. Kunden vil bli refundert på foretrukket betalingsmåte, forutsatt at ingen annen avtale er gjort og at det ikke er hinder i veien for slik refusjon.

 1. Garanti

Enkelte av Produktene fra COCHLEAR er dekket av garanti. Informasjon om evt. garanti­periode og spesifiserte garantibetingelser for alle slike Produkter er nærmere beskrevet på Nettsiden, i disse Generelle Betingelsene eller i manualen som følger Produktet. Garanti for Produktene dekker kun fabrikasjonsfeil og ikke feil oppstått på grunn at Kundens endringer i Produktets funksjon eller utseende. Kundens ordrebekreftelse gjelder som garantierklæring.

 1. Klage

Kunden har alltid krav på å klage på feil ved Produktet innen tre år fra datoen Kunden mottok Produktet. Dersom Kunden ønsker å klage på feil i en vare må Kunden kontakte COCHLEAR så raskt som mulig. For at klagen skal være gyldig må den være gjort i rimelig tid etter at Kunden har registrert eller burde ha registrert feilen. Klage avgitt innen to måneder etter at Kunden registrerte feilen anses å være gitt i rett tid.

COCHLEAR anbefaler at klage fremsettes iht. fremgangsmåte nærmere beskrevet på Nettsiden eller av COCHLEAR kundeservice. COCHLEAR betaler returkostnader for godkjente klager. Når et påklagd Produkt er returnert og COCHLEAR har godkjent klagen iht. gjeldende lovgivning, vil COCHLEAR erstatte Produktet eller utbedre skaden. COCHLEAR forbeholder seg retten til å avvise en klage dersom det viser seg at Produktet er uten feil iht. gjeldende lovgivning.

 1. Ansvar

COCHLEAR forplikter seg til å levere Produkter som følger gjeldende norsk lovgivning.

COCHLEAR har ikke ansvar for manglende levering etter kontraktsmessige forpliktelser under disse Generelle Betingelsene dersom slik manglende levering skyldes uforutsette omstendigheter, force majeure eller omstendigheter som angitt i forbrukerkjøpsloven (LOV-2002-06-21-34), herunder § 24

COCHLEAR har ansvar for enhver direkte og forutsigbar skade Kunden opplever som følge av slutning eller utførelse av de gjeldende Generelle Betingelsene.

COCHLEAR kan ikke i noe tilfelle holdes ansvarlig for skader som er oppstått ved bruk av Produktet i motstrid med bruksanvisningen.

COCHLEAR skal ikke holdes ansvarlig for risiko som er oppstått ved bruk av internett, særlig ikke avbrudd, overtredelser eller datavirus.

 

 1. Immaterielle og industrielle rettigheter

Informasjonen på denne Nettsiden er beskyttet av bl.a. åndsrett og markedsførings­rett. Det vil si at varemerker, firmanavn, produktnavn, bilder, grafikk, design, layout og informasjon om Produktene og annet innhold ikke kan kopieres eller brukes uten skriftlig forhåndsgodkjenning av COCHLEAR eller konsesjonshaver.

Enhver lenke til COCHLEARs Nettside gjennom «[framing]» og «[in-line linking]» er strengt forbudt uten uttrykkelig forhåndsgodkjenning fra COCHLEAR.

Lenker til COCHLEARs Nettside er kun tillatt i samsvar med Nettsidens generelle bruks­vilkår som er tilgjengelige på [www.cochlear.no].

COCHLEAR forbeholder seg retten til, uten opphold eller forhåndsvarsel, å fjerne enhver lenke som strider mot ovennevnte generelle bruksvilkår. COCHLEAR eier de immaterielle og industrielle rettigheter i forbindelse med de foreliggende Produkter og teknisk informasjon som kan bli kommunisert til Kunden ved gjennomføringen av en bestilling.

 1. Personvern

Både COCHLEAR og Cochlear Europe Ltd er registeransvarlige for behandling av Kundens personlige informasjon. Informasjon om COCHLEAR og Cochlear Europe Ltds behandling av Kundens personlige informasjon er fastslått i selskapenes felles retningslinjer om personvern, som Kunden også er part i ved kjøp, og som finnes tilgjengelig på Nettsidene.

 

 1. Generelle vilkår

Delvis ugyldighet: Hvis en eller flere av bestemmelsene i de Generelle Betingelsene skulle vise seg å være ugyldige, ulovlige eller på noe vis ikke anvendbare, skal de ikke vurderes uten at det ses hen til gyldigheten av de øvrige bestemmelsene.

Gjeldende lovgivning og tvisteløsning: Ved klager eller tvister vil COCHLEAR følge avgjørelsene til Forbrukerrådet (og Forbrukerklageutvalget). Forbrukerrådet kan nås gjennom nettsiden www.forbrukerradet.no eller på adressen: Postboks 463 Sentrum, 0105 Oslo. Kunden har også rett til å klage via EUs digitale tvisteløsningsplattform, som finnes på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. I tillegg kan norske domstoler prøve saker mellom COCHLEAR og Kunden. De Generelle Betingelsene skal tolkes iht. gjeldende norsk lovgivning.