ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR (B2C)

1. Inledning

Följande allmänna försäljningsvillkor (nedan kallade ”Allmänna Villkor”) är exklusivt tillämpliga för varje beställning av varor, material, tillbehör och utrustning (nedan kallade ”Produkter”) som görs av myndig, fysisk person som inte är näringsidkare och som har ett implantat från COCHLEAR, eller ett motsvarande implantat inopererat, och som önskar förvärva Produkter för personligt bruk och inte i näringssyfte (nedan kallad ”Kunden”) via webbplatsen www.cochlear.com eller sådan motsvarande webbaddress som används från tid till annan (nedan kallad ”Webbplatsen”) från bolaget Cochlear Nordic AB, med organisationsnummer 556646-1330 beläget på Konstruktionsvägen 14, 435 33 Mölnlycke, Sverige, vilket bolag agerar som agent för Cochlear Deutschland, GmbH & Co. KG., 4 Mailaender Strasse, 30539 Hannover, Deutschland, Organisationsnummer HRA 201323 (nedan kallat ”COCHLEAR”).

Dessa Allmänna Villkor utgör grunden för avtalsförhållandet mellan COCHLEAR och Kunden. De Allmänna Villkoren godkänns av Kunden vid varje beställning och får inte ensidigt ändras av Kunden.

2. Beställning

Samtliga beställningar ska för att vara giltiga skickas på elektronisk väg via Webbplatsen. I beställningen ska anges vilka Produkter som beställs samt Kundens leveransadress. Kundens beställning slutförs genom att Kunden bekräftar sin beställning på Webbplatsen. För att bekräfta Kundens beställning skickar COCHLEAR utan uppehåll en orderbekräftelse på elektronisk väg till Kunden.

COCHLEAR förbehåller sig rätten att inte godta en beställning om beställningen är uppenbart orimlig eller om det föreligger en tvist avseende betalning med Kunden rörande en tidigare beställning.

Den dag som beställningen registreras via Webbplatsen i Webbplatsens registreringssystem, utgör dagen för beställningens mottagande och de uppgifter som registrerats via Webbplatsen utgör beställningens innehåll.

COCHLEAR reserverar sig för slutförsäljning av Produkter samt eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation samt felaktiga priser eller felaktig information angående om en Produkt finns i lager. COCHLEAR har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen på Webbplatsen när som helst.

Bilder över Produkter på Webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal Produkter Kunden erhåller eller Produktens exakta utseende, funktioner eller ursprung. COCHLEAR ansvarar inte för information på Webbplatsen som kommer från en tredje part.

3. Användarnamn och lösenord

Beställningar kan endast genomföras om Kunden är inloggad på Webbplatsen. Vid sin första beställning ska Kunden välja ett användarnamn och ett lösenord. Genom COCHLEAR:s system säkerställs att Kunderna inte väljer identiska användarnamn eller lösenord.

Om Kunden inte accepterar Webbplatsens användarvillkor och villkor för registrering av kundkonto kan COCHLEAR neka denne tillträde till Webbplatsen.

För personer som inte har ett implantat från COCHLEAR, är tillgången begränsad till vissa Produkter i katalogen som är tillgängliga via Webbplatsen. COCHLEAR erbjuder varje person som har ett annat implantat inopererat än en Produkt från COCHLEAR att köpa vissa därmed kompatibla Produkter från COCHLEAR.

Användarnamnet och lösenordet styrker Kundens identitet. Kunden ansvarar för varje handling som företas vid användning av Kundens konto om inte sådan handling beror på dataintrång som inte beror på att Kunden har varit vårdslös med sina inloggningsuppgifter. Ett konto får endast nyttjas av den användare som kontot registrerats på och får inte överlåtas eller upplåtas till någon annan. En vårdnadshavare har dock rätt att använda tjänsten och kontot för barns räkning, under förutsättning att barnet är under arton (18) år.  COCHLEAR ansvarar inte för utomståendes missbruk av konto eller för konsekvenser och eventuella skador därav, såvida inte Kunden kan visa att tredje part har fått kännedom om användaruppgifterna genom försummelse från COCHLEAR:s sida.

4. Produktens tillgänglighet

COCHLEAR förbehåller sig rätten att neka en beställning och leverans av Produkter som inte längre är tillgängliga.

Om det efter bekräftelsen av beställningen skulle visa sig att Produkten inte är tillgänglig, ska COCHLEAR informera Kunden via e-post och erbjuda denne återbetalning eller att få en annan Produkt med liknande kvalitet och pris levererad istället. Om Kunden väljer återbetalning hävs beställningen automatiskt varvid erlagt belopp ska återbetalas i sin helhet till Kunden utan onödigt dröjsmål, senast fjorton (14) dagar efter hävningen.

5. Pris

Tillämpligt pris är det pris som gäller på dagen för beställningen. Priset för varje Produkt anges på Webbplatsen. Priserna anges i SEK inklusive samtliga skatter, förutom expeditionsavgift för beställningen och leveranskostnader vilka ska betalas av Kunden.

I kassan och i den orderbekräftelse som COCHLEAR skickar efter Kundens beställning anges och specificeras priset för beställningen inklusive skatter, mervärdesskatt, expeditionsavgift och leveranskostnader.

6. Betalningsvillkor

I samarbete med CURO Payments B.V./CardGate Plus B.V. erbjuder COCHLEAR fakturabetalning, delbetalning, kortbetalning och direktbetalning. Läs mer om de olika betalsätten på Webbplatsen. COCHLEAR förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Webbplatsen.

COCHLEAR förbehåller sig rätten att neka en beställning eller blockera Kundens användarkonto om Kunden underlåter att betala.

7. Leveransvillkor

Kostnad för frakt tillkommer vid beställning om inte annat framgår på Webbplatsen. Fraktpriser anges på Webbplatsen. Observera att begränsningar i leveransen kan förekomma vilket i sådant fall framgår på Webbplatsen innan Kundens köp.

Varor som finns i lager levereras normalt inom en (1) till sju (7) arbetsdagar. Leveranstiden kan variera beroende på vilket leveranssätt Kunden har valt. Den förväntade leveranstiden framgår av orderbekräftelsen. Avvikelser kan ske från angivna leveransdatum. Om Kunden har beställt en Produkt som är tillfälligt slut eller är en beställningsvara är leveranstiden längre.

Om det uppstår några problem som fördröjer leveransen får Kunden meddelande om detta. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar utöver utlovad leveranstid och förseningen inte beror på Kunden har Kunden rätt att häva köpet.

Kunden ska, beroende på vald betalnings- och leveranslösning, hämta eller ta emot sitt paket enligt de anvisningar som från tid till annan lämnas av COCHLEAR eller fraktbolaget. Vid leverans ska Kunden kunna uppvisa giltig legitimation och ordernummer. Beroende på vald leveranslösning får Kunden en avisering som visar var och när paket skall hämtas eller tas emot. För ej uthämtade eller ej mottagna paket debiteras Kunden en avgift motsvarande fraktkostnaderna.

8. Ångerrätt

Vid köp av Produkter på Webbplatsen gäller 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela detta inom 14 dagar från det att Kunden eller någon av Kunden angiven person, tagit emot den beställda Produkten (ångerfristen), se vidare nedan.

Om Kunden ångrar sitt köp och Kunden vill ha rätt till full återbetalning för Produkten, får Kunden inte hantera Produkten i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa Produktens egenskaper eller funktion. Skulle Kunden hantera Produkten utöver detta har COCHLEAR rätt att göra ett värdeminskningsavdrag som motsvarar vad Produkten minskat i värde på grund av sådan hantering.

Ångerrätten gäller inte för Produkter med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl. Om en Produkt har förseglats i enlighet med något av undantagen ovan får Kunden inte bryta förseglingen om Kunden vill kunna utöva sin ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Kunden bryter förseglingen.

Om Kunden vill ångra köpet ska Kunden, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till COCHLEAR. För en smidig hantering rekommenderar vi dig att kontakta COCHLEAR på det sätt som anges på Webbplatsen, se vidare information här www.cochlear.se. Kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, e-postadress och vilken Produkt ordern avser i meddelandet. Kunden kan också välja att använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se länk på www.konsumentverket.se).

För att Kunden ska hinna utöva sin ångerrätt i tid räcker det att Kunden sänder sitt meddelande om att Kunden tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen löpt ut.

Vid utövande av ångerrätten betalar Kunden returfrakten och ansvarar för Produktens skick efter det att Kunden har mottagit Produkten samt under returfrakten. COCHLEAR rekommenderar att Produkten skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Produkten ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till COCHLEAR. COCHLEAR rekommenderar att returer görs enligt det tillvägagångssätt som anges på Webbplatsen eller av COCHLEAR:s kundtjänst.

När Kunden utövar sin ångerrätt kommer COCHLEAR att betala tillbaka det belopp som Kunden betalat för Produkten. På det belopp som ska återbetalas har COCHLEAR rätt att dra av en summa motsvarande Produktens värdeminskning jämfört med Produktens ursprungliga värde. Detta gäller endast om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat Produkten i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

COCHLEAR betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum COCHLEAR tog emot Kundens meddelande om utövande av ångerrätten. COCHLEAR får dock vänta med återbetalningen tills COCHLEAR tagit emot Produkten eller Kunden har visat att Produkten har sänts tillbaka. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde vid sin beställning, om inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

9. Garanti

Vissa av COCHLEARs Produkter omfattas av garanti.  Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive Produkt finns på Webbplatsen, i dessa Allmänna Villkor eller i bruksanvisningen som medföljer Produkten. Garanti för Produkter täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av Produktens funktion och utseende. Kundens orderbekräftelse gäller som garantibevis.

10. Reklamation

Kunden har alltid rätt att reklamera fel i Produkter inom tre år från det att Kunden mottog Produkten. Om Kunden vill reklamera en Produkt ska Kunden så snart som möjligt efter att felet upptäckts kontakta COCHLEAR. För att vara giltig måste reklamationen göras inom skälig tid efter det att Kunden märkt eller borde ha märkt felet. Reklamationer som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid.

COCHLEAR rekommenderar att reklamationer görs enligt det tillvägagångssätt som anges på Webbplatsen eller av COCHLEAR:s kundtjänst. COCHLEAR står returfrakten för godkända reklamationer. När COCHLEAR fått tillbaka reklamerad Produkt och konstaterat att reklamationen är giltig i enlighet med gällande lag ersätter COCHLEAR Produkten eller avhjälper felet. COCHLEAR förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att Produkten inte är felaktig enligt gällande lagstiftning.

11. Ansvar

COCHLEAR åtar sig att leverera Produkter som överensstämmer med gällande svensk lagstiftning.

COCHLEAR är inte ansvarigt för en underlåtenhet att uppfylla avtalsförpliktelserna enligt de här aktuella Allmänna Villkoren om en sådan underlåtenhet beror på oförutsebara omständigheter eller på force majeure.

COCHLEAR är ansvarigt för varje direkt och förutsebar skada som Kunden åsamkas till följd av ingåendet av eller utförandet av de här aktuella Allmänna Villkoren.

COCHLEAR kan i vart fall inte hållas ansvarig för skador som härrör från en användning av Produkten som strider mot bruksanvisningarna.

COCHLEAR får inte hållas ansvarig för risker som härrör från användningen av internet, särskilt driftsavbrott, intrång eller datavirus.

12. Immaterialrätt och industriella rättigheter

Informationen på Webbplatsen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om Produkter och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan föregående skriftligt medgivande från COCHLEAR eller dess licensgivare.

Varje hyperlänk till COCHLEAR:s webbplats genom ”framing” och ”in-line linking” är absolut förbjuden utan på förhand givet uttryckligt godkännande från COCHLEAR.

Varje hyperlänk till COCHLEAR:s webbplats är endast tillåten inom ramen för webbplatsens allmänna användarvillkor som är tillgängliga under www.cochlear.se.

COCHLEAR förbehåller sig rätten att, utan dröjsmål och utan föregående information, ta bort varje hyperlänk som strider mot ovan nämnda allmänna användarvillkor. COCHLEAR förblir ägare till samtliga immaterialrätter och industriella rättigheter som har samband med de tillhandahållna Produkterna samt all teknisk information som kan meddelas till Kunden under utförandet av beställningen.

13. Skydd för personuppgifter

Både COCHLEAR och Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG. är personuppgiftsansvariga för behandlingen av Kundens personuppgifter. Information om hur COCHLEAR och Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG. hanterar Kundens personuppgifter anges i bolagens gemensamma integritetspolicy som Kunden också ta del av i samband med köp och som finns på Webbplatsen.

14. Allmänna villkor

Partiell ogiltighet: Om en eller flera bestämmelser i dessa Allmänna Villkor visar sig vara ogiltiga, olagliga eller ej tillämpliga i något avseende ska de inte beaktas utan att det påverkar övriga bestämmelsers giltighet.

Tillämplig lagstiftning och tvist: Vid reklamationer eller eventuell tvist följer COCHLEAR beslut från Allmänna Reklamationsnämnden. Allmänna Reklamationsnämnden nås antingen via hemsidan www.arn.se eller adress Box 174, 101 23 Stockholm. Kunden kan även klaga via EU:s onlineplattform för tvistlösning som nås via http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Därutöver är svensk domstol behörig att pröva eventuella tvister mellan COCHLEAR och Kunden. Dessa Allmänna Villkoren tolkas i enlighet med svensk lag.

 


Senast uppdaterat: 2022-10-01